Projekt Unijny

Projekt pn.: "„Wdrożenie innowacyjnej technologii montażu nowoczesnych przewodów aluminiowych z rdzeniem kompozytowym i drutami trapezowymi np. typu ACCC/TW na elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokich najwyższych napięć."”

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.