Termomodernizacja

Nazwa zadania:
"Termomodernizacja budynku użytkowego firmy Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A. położonego w Łodzi przy ul. Ratajskiej 14/18"”

Wartość ogólna zadania: 297 221 zł.

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
95% wartości kosztu całkowitego Zadania finansowanego w formie pożyczki ze Środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Opis zakresu projektu:
W ramach projektu wykonana została wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku, ocieplenie cokołu budynku oraz docieplenie stropodachu. Całość prac zakończona została w czerwcu 2019 roku.

Projekt Unijny

Projekt pn.: "„Wdrożenie innowacyjnej technologii montażu nowoczesnych przewodów aluminiowych z rdzeniem kompozytowym i drutami trapezowymi np. typu ACCC/TW na elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokich najwyższych napięć."”

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.